Umpan Sebarau

  • Umpan Sinar Harian

    HAMPALA macrolepidota merupakan spesies ikan air tawar yangup popular di Malaysia. Hampala macrolepidota merupakan nama latin bagi sebarau dan nama .

author